طبیب ؛ 

در نسخه نوشت :

چند قرص مهربـــانی ...

تنهایی ام 

داروخانه ای بود

به وسعت 

همه کرمان ...

( عشرت کریمی افشار )